Voorwaarden presentaties

 1. Opdrachtgever verleent overeenkomstig artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek opdracht aan Opdrachtnemer voor het geven van een presentatie.
 2. Hoewel beide partijen genoegzaam bekend zijn met de strekking hiervan, volgt hierna een nadere invulling.
 3. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden in beginsel persoonlijk verrichten. Als blijkt er specifieke extra kennis of expertise nodig is, zullen deze onderdelen door uitbesteding van deze onderdelen van de opdracht door een derde verzorgd kunnen worden, mits dit tevoren aan Opdrachtgever is medegedeeld en Opdrachtgever met deze uitbesteding kan instemmen.
 4. Opdrachtgever verzorgt zelf de benodigde apparatuur (beamer, geluid), voor noodgevallen heeft Opdracht-nemer een reserve-set mee, basis blijft dat de voorzieningen die nodig zijn voor de presentatie (beeld, geluid) aanwezig zijn. Om dit te testen zal Opdracht-nemer ruim op tijd aanwezig zijn, zodat een vloeiende start gewaarborgd is.
 5. Opdrachtnemer is aan Opdrachtgever verantwoording verschuldigd voor de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten.
 6. Duur en beëindiging opdracht: de uitvoering van de opdracht vangt aan bij het begin van de presentatie. Na volledige afronding van de presentatie, inclusief zaalvragen en wat daar normaliter bij hoort, en als aan de financiële verplichtingen die bij deze opdracht behoren, is voldaan, zal de Opdracht zijn beëindigd en zijn partijen over en weer van elkaar gekweten.
 7. Onkosten als reis- en verblijfskosten, zijn opgenomen in de overeengekomen prijs, behoudens echt uitzonderlijke voorvallen, die partijen alsdan op vriendelijke wijze met elkaar zullen bespreken. Alle kosten, zoals die voor de zaal, de inrichting daarvan, uitnodigingen en promotie, huur van audio- en videoapparatuur, verzorging van opdrachtnemer en gasten, kosten die dus niet direct met de presentatie op zich te maken hebben, komen voor rekening van opdrachtgever.
 8. Bij annulering binnen een maand voor de uitvoering van de opdracht is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd; bij annulering binnen twee weken voor de uitvoering van de opdracht is 75% van de prijs verschuldigd; bij annulering binnen een week voor de presentatie, is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd; als het aangaan van de overeenkomst van opdracht valt binnen één van deze periodes, gelden deze respectievelijke annuleringskosten eveneens.
 9. Het maken van geluids- of video-opnamen (met uitzondering van losse foto’s) door Opdrachtgever, zijn gasten en eventuele andere aanwezigen gedurende mijn presentatie (inclusief introductie en eventuele vragen na mijn presentatie), zowel on- als offline, alsmede het verspreiden hiervan via welk medium ook, is niet toegestaan. Het maken van (enkele) foto’s voorafgaand aan, tijdens en na een presentatie is toegestaan. Deze mogen gebruikt worden voor verspreiding via gebruikelijke (social) media en de eigen bedrijfsuitgaven.
 10. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever, zoals bedrijfs-gegevens, financiële of technische gegevens, waarover hij in het kader van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen of die hem ter kennis zijn gekomen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens het volbrengen van de opdracht als daarna.
 11. Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling voor niet betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium.
 12. Opdrachtnemer is naast de aansprakelijkheid voor overtreding van de geheimhoudingsplicht, aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst.
 13. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot vergoeding van de directe en indirecte schade als deze is ontstaan door opzet of grove schuld of nalatigheid en tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen en overeengekomen en gefactureerde prijs exclusief btw.
 14. Onder directe schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: A. de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden door bijvoorbeeld een externe partij in te (moeten) huren. Deze schade wordt evenwel niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; B. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepalingen; C. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 15. Opdrachtnemer is behoudens toerekenbare schuld of nalatigheid, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
 16. Afwijkingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 17. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, maar partijen zullen altijd eerst trachten er op vriendschappelijke wijze uit te komen.